අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

තාප පතිකාර ධාරිතාව

er
LQ
y

තාප පිරියම්
6sets ස්වභාවික ගෑස් තාප පතිකාර දැවි;
දුම්රිය reclaimers ජලය පිරවීම සහ නිෂ්පාදන ගුණාත්මක විශ්වසනීයත්වය වේගය සහතික කරන, පැටවීම, බෑම හා ජල පිරවීම තුළ භාවිතා සවිකර.
තාප පතිකාර දැවි පමණක් ජලය ඇතුළු 'නිෂ්පාදන 35 දෙවන වේගය භාවිතා කිරීමට සහතික වන රිදවීම පොකුණේ පැත්තේ ස්ථාපනය කළා. මෙම රිදවීම තටාකය විශාලත්වය රිදවීම විට ප්රමාණවත් තරම් ජලය ගැනීම සහතික වන මීටර් 20 x6M x6.5M වේ.
uenching පද්ධති: සිසිල් කුළුණ සමන්විත සංවෘත චක්රයේ ජල, එය ජලය ඉතිරි වන අතර, වාත්තු ගුණාත්මක බව සහතික.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!